СТАТУТ
§1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ


§ 1.1

Назив: Српско Удружење Милош Обилић

Назив удружења на норвешком: Serbisk Forening Milos Obilic.


§ 1.2

Српско Удружење Милош Обилић је добровољна, непрофитабилна, неполитичка и независна организација основана од Срба који живе у области Ромерике у Краљевини Норвешкој.

Циљ Удружења је неговање српске традиције и културе, очување језика и идентитета Срба у Норвешкој као и развијање пријатељства и међусобне сарадње норвешког и српског народа.


§ 1.3

Седиште Удружења је у Јесхајму. Седиште Удружења се може мењати одлуком Скупштине удружења двотрећинском већином присутних чланова скупштине.

Удружење ће своју делатност остваривати на територији Краљевине Норвешке и на подручјима међународне заједнице где се укаже прилика за испуњавање основних циљева удружења.

Рад удружења је јаван. Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности непосредно или путем јавних публикација, односно путем саопштења за јавност. 


§ 1.4

Удружење има печат округлог облика са грбом удружења у средини. Око грба је у круг исписан српски назив удружења ћириличним писмом и норвешки назив удружења латиничним писмом.

Удружење има свој текући рачун.§2. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ УДРУЖЕЊАГлавни циљеви и задатци удружења су:

 • Очување и нега српске традиције и културе
 • Брза и лакша интеграција у норвешко друштво чланова Удружења
 • Упознавање Норвешке кроз разне видове културних и спортских манифестација
 • Очување српског језика и идентитета те борба за права и углед Срба у Краљевини Норвешкој а и у целини
 • Развијање пријатељства и међусобне сарадње норвешког и српског народа

§ 2.2

Своје активности Удружење спроводи самостално или у сарадњи са другим удружењима или организацијама у оквиру својих циљева и у складу са Законом. §3. ЧЛАНСТВО У УДРУЖЕЊУ§ 3.1

Члан Удружења може бити свако физичко лице које прихвата овај Статут и плаћа чланарину. Чланство у Удружењу је добровољно и гаси се смрћу члана, његовим иступањем или искључењем из Удружења.

Малолетно лице са навршених 14 година може се учланити у Удружење уз писмену сагласност његовог законског заступника.

Члан Удружења који својим поступцима и понашањем тешко повреди интересе и углед Удружења може бити одлуком Управног одбора искључен из Удружења.

Одлука о искључењу мора бити образложена.

Искључени члан може уложити жалбу Управном Одбору Удружења у року од 14 дана од доношења Одлуке о искључењу. Након подношења жалбе Управни Одбор сазива ванредну Скупштину Удружења у року од 30 дана, која доноси коначну одлуку.


§ 3.2

Дужност члана Удружења је да се придржава одредаба овог Статута и да редовно плаћа чланарину.

Члан Удружења има право да учествује у свим акцијама Удружења те да активно ради на остваривању циљева Удружења.

Сваки пунолетни члан Удружења има право да се кандидује, бира и да буде биран у све органе Удружења ако је уредно плаћао чланарину најмање 6 месеци 


§ 3.3

Почасни члан Удружења може постати свака особа која својим радом и понашањем стекне нарочите заслуге за углед и просперитет Удружења.

Одлуку о почасном чланству доноси Скупштина Удружења на предлог Управног одбора.


§ 3.4

Удружење је кроз Управни одбор обавезно уредно водити евиденцију својих чланова и друге базичне евиденције а у складу са Законом о заштити личних података.§ 4. ОРГАНИ УДРУЖЕЊА § 4.1

Удружењем управљају редовни чланови, непосредно или преко својих изабраних представника у органима Удружења, на начин одређен овим Статутом. 


§ 4.2

Органи Удружења су:

 • Скупштина
 • Управни одбор
 • Председник Удружења

§ 4.3

У случају истека мандата органа Удружења, а нису изабрани нови органи, раније изабрани органи врше дужност до преузимања дужности од стране новоизабраних органа.


§ 4.4

Сви органи Удружења се по правилу бирају тајним гласањем. Скупштина може одлучити о примени јавног гласања за органе Удружења.


§ 4.5. - СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА


§ 4.5.1

Скупштина Удружења је највиши орган Удружења и сачињавају је сви пунолетни чланови Удружења. 


§ 4.5.2

Скупштина се редовно састаје једном годишње.

Скупштина се сазива писаним позивом који садржи Дневни ред Скупштине и који се доставља свим члановима Удружења најкасније месец дана пре заседања Скупштине.

Члан удружења може дати предлог за допуну дневног реда Скупштине, писменим путем са образложењем, најкасније 14 дана пре одржавања Скупштине. 


§ 4.5.3

О раду седнице Скупштине води се записник који потписују Председник удружења и записничар. Записник се доставља свим члановима Удружења најкасније 14 дана након завршетка Скупштине. Евентуалне примедбе на записник се морају доставити писменим путем у року од 14 дана од слања извештаја и о њима се одлучује у складу са Статум. 


§ 4.5.4

Редовна Скупштина се сазива најкасније месец дана пре истека мандата Управног Одбора.


§ 4.5.5

Изборна редовна седница Скупштине се сазива сваке две године.


§ 4.5.6

Ванредна седница Скупштине уз образложени предлог може се сазвати на иницијативу:

 • Председника Удружења.
 • Минимално половине чланова Управног одбора.
 • Писмену иницијативу најмање једне трећине чланства.

§ 4.5.7

Задаци Скупштине Удружења су:

 • Усвајање смерница за рад Удружења
 • Доноси и усваја Статут, као и одлуке о изменама и допунама Статута Удружења
 • Усвајање висине чланарине Удружења
 • Усвајање извештаја о раду Управног одбора и извештаја о финансијском пословању Удружења
 • Бира и разрешава дужности Председника, Потпредседника и чланове Управног одбора Удружења на редовној изборној седници и ванредним седницама предвиђеним Статутом
 • Бира привремену трочлану Надзорну комисију која има за задатак контролу годишњег обрачуна и буџета Удружења
 • Усваја буџет и завршни обрачун Удружења
 • Решавање жалби чланова Удружења
 • Именује почасне чланове Удружења
 • Врши друге послове у складу са Статутом Удружења

§ 4.5.8

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова осим у случајевима када је Статутом или Законом другачије одређено.

Чланови Скупштине на седницама одлучују јавно дизањем руку осим у случајевима где је Статутом или Законом предвиђено да се гласање обавља тајно. 


§ 4.5.9

За одлуку о изменама и допунама Статута неопходна је двотрећинска већина присутних чланова.


§ 4.5.10

За вршење одређених послова, Скупштина може образовати комисије. Одлуком о образовању комисије утврђује се њен делокруг и састав. 


§ 4.5.11

Акте које доноси Скупштина потписује Председник Удружења.


§ 4.6 - УПРАВНИ ОДБОР УДРУЖЕЊА


§ 4.6.1

Управни одбор је извршни орган Удружења.


§ 4.6.2

Управни одбор Удружења броји од 6 до 10 чланова и бира се са мандатом на 2 године. Број чланова Управног одбора је увек паран укључујући сталне чланове Управног одбора. 


§ 4.6.3

Чланове Управног одбора бира и разрешава Скупштина на предлог чланова Удружења или на предлог Управног одбора.

Исто лице може бити поново бирано у Управни одбор удружења. 


§ 4.6.4

Члану Управног одбора мандат престаје: смрћу, оставком, разрешењем или престанком чланства у Удружењу.

Уколико превремено престане мандат више од половине чланова Управног одбора, услед смрти, оставке, разрешења или престанка чланства у Удружењу, најкасније у року од 30 дана обавезно се сазива ванредна седница Скупштине.  


§ 4.6.5

Скупштина Удружења може превремено у складу са Статутом разрешити члана Управног одбора и на његово место изабрати друго лице. Мандат новоизабраног члана Управног одбора траје колико и мандат осталих раније изабраних чланова. 


§ 4.6.6

Управни одбор Удружења сачињавају:

 • Председник
 • Потпредседник
 • Благајник
 • Одборници

§ 4.6.7

Председник Удружења је и председник Управног одбора. У његовом одсуству замењује га потпредседник.


§ 4.6.8

У складу са потребама може се именовати привремени саветодавни члан одбора.


§ 4.6.9

Сви чланови Управног одбора дужни су да потпишу Завет Ћутања и Кодекс Понашања Удружења.


§ 4.6.10

Управни одбор је одговоран за свој рад Скупштини Удружења.

Чланови Управог одбора су уједно и чланови Скупштине Удружења и не могу гласати о питањима која се односе на њих лично или о питањима које се односе на члана његове породице.


§ 4.6.11

Члану Управног одбора мандат престаје пре истека времена за које је изабран ако поднесе оставку коју није дужан образложити или ако га опозове Скупштина Удружења због непридржавања Статута и других општих аката Удружења као и због нередовног присуствовања радним састанцима Управног одбора.


§ 4.6.12

У случају превремене оставке члана Управног одбора, Председник Управног одбора писменим путем обавештава чланове Удружења да могу поднети предлоге за номинацију новог члана Управног одбора. 


§ 4.6.13

У случају оставке, Управни одбор бира међу предложеним члановима Удружења новог члана Управног одбора већином гласова.  


§ 4.6.14

Задатак Управног одбора је да:

 • Руководи радом Удружења између две Скупштине Удружења
 • Доноси одлуке од значаја за рад Удружења
 • Извршава одлуке, закључке и препоруке Скупштине
 • Предлаже доношење одлука Скупштини те исте спроводи у дело
 • Планира и спроводи активности за добробит Удружења
 • Сазива редовну или ванредну Скупштину Удружења
 • Предлаже доношење, измене и допуне Статута
 • По потреби формира комисије или радне групе с циљем извршавања одређених задатака
 • Формира Одељења Удружења а у склопу Одељења ради лакшег рада и организованости образује секције
 • Разматра извештаје и информације одељења Удружења
 • Бира и разрешава координаторе одељења у складу са Статутом.
 • Одобрава стручну обуку члановима Удружења у складу са потребама Удружења за стручним усавршавањем.
 • Доноси одлуку о пријему у чланство и престанку чланства у Удружењу у складу са Статутом.
 • Утврђује предлог листе почасних чланова Удружења
 • Одобрава ослобађање плаћања чланарине удружења или појединих секција на период не дужи од 6 месеци који се након поновног разматрања може продужити.
 • Одлучује о начину сарадње са другим организацијама и удружењима.
 • Уредно води финансије и руководи имовином Удружења.
 • Усваја предлог за буџет и завршни обрачун који се подноси Скупштини.
 • Врши друге послове у складу са Статутом Удружења и одлукама Скупштине Удружења

§ 4.6.15

Управни одбор ради на састанцима које се одржавају по потреби а које сазива Председник Удружења и председава састанку.

Члан Управног одбора има право да на састанцима износи своје мишљење, даје предлоге, покреће иницијативу и активно учествује у дискусији уз уважавање различитих ставова других чланова.

Члан Управног одбора је дужан да се на састанцима придржава дневног реда састанка, без ометања, а у складу са Кодексом Понашања .


§ 4.6.16

Управни одбор може пуноважно радити ако састанку присуствује две трећине његових чланова.


§ 4.6.17

Управни одбор може, када то ситуација налаже, да одлучује и на састанцима одржаним уз коришћење видео и телефонских позива.


§ 4.6.18

Управни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова. У случају истог броја гласова за и против доношења одлуке, одлучује глас Председника Удружења.


§ 4.6.19

Члановима Управног одбора Удружења не могу се из благајне исплаћивати хонорари.


§ 4.7 - ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА/УПРАВНОГ ОДБОРА


§ 4.7.1

Председник Удружења се бира на Годишњој Скупштини Удружења на мандат од две године, уз могућност реизбора на исту функцију.

Председник Удружења је председник Скупштине и председник Управног одбора Удружења по функцији. 


§ 4.7.2

Председник Удружења може бити смењен одлуком редовне или ванредне седнице Скупштине а у случају поступања противно Статуту Удружења. Одлука о смени се доноси већином присутних чланова Скупштине.


§ 4.7.3

Кандидата за председника Удружења може да предложи сваки пунолетни члан Удружења. 


§ 4.7.4

Председник може у свако доба поднети оставку без даљњег образложења.

У случају оставке, председнички мандат преузима потпредседник.

Мандат новоизабраног Председника траје до краја мандата Председника који је поднео оставку.


§ 4.7.5

Председник коме је истекао мандат или је поднео оставку може да минимално два месеца обавља саветодавне радње ради лакшег и бржег ступања новоизабраног председника на дужност, уколико новоизабрани председник сам то затражи.  


§ 4.7.6

Председник Удружења

 • Представља, води и заступа Удружење.
 • Одговоран је за законитост рада Удружења.
 • Потписује службена акта и документе Удружења
 • Има увид и приступ банковном рачуну Удружења
 • Води редовну или ванредну Скупштину Удружења
 • Подноси Скупштини годишњи извештај о раду Удружења, који обухвата и његов рад као и рад Управног одбора.
 • Руководи радом Удружења и усклађује рад и активности Удружења и Управног одбора Удружења.
 • Реализује и утврђује потписом одлуке о именовању и разрешавању чланова Управног одбора а у складу са Статутом или предлогом Скупштине.
 • Сазива и води састанке Управног одбора.
 • Утврђује предлоге и одлуке које доноси Управни одбор Удружења.
 • Организује, усмерава и врши координацију сарадње органа и одељења у Удружењу.
 • Надгледа спровођење одлука Скупштине и Управног одбора.
 • Остварује сарадњу са другим сродним удружењима.
 • Финансијски је налогодавац за реализацију финансијског плана\утрошка средстава Удружења а у складу са овим Статутом.
 • Одобрава службена путовања, у складу са одлукама Управног одбора.
 • Председник удружења је дужан да информише органе Удружења о активностима и делатностима Удружења и његовом финансијском пословању.
 • Председник може привремено или перманентно да делегира део својих задатака на Потпредседника Удружења.
 • Врши друге послове у складу са Статутом Удружења.

§ 4.8 - ПОТПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА


§ 4.8.1

Потпредседник Удружења се бира на годишњој Скупштини удружења на мандат од две године. 


§ 4.8.2

Потпредседник удружења може бити смењен одлуком редовне или ванредне седнице Скупштине а у случају поступања противно Статуту удружења.

Одлука о смени се доноси већином присутних чланова Скупштине. 


§ 4.8.3

Потпредседник може у свако доба поднети оставку без даљњег образложења.


§ 4.8.4

У случају оставке потпредседнички мандат преузима члан управног одбора којег именује Управни одбор удружења. 


§ 4.8.5

Мандат новоизабраног Потпредседника траје до краја мандата потпредседника који је дао оставку. 


§ 4.8.6

Потпредседник удружења:

 • Сарађује да председником у остваривању циљева Удружења
 • Замењује председника у случају његовог одсуства
 • Има увид и приступ банковном рачуну Удружења
 • Руководи и координира активностима које су му одређене од стране Скупштине и Управног одбора
 • Извршава привремено или перманентно делегиране задатке Председника удружења
 • Врши друге послове у складу са Статутом удружења и одлукама Скупштине и Управног одбора удружења.

§ 4.9 - БЛАГАЈНИК УДРУЖЕЊА


§ 4.9.1

Благајник удружења се именује од стране Управног одбора удружења и остаје на тој функцији до опозива или до давања оставке. 


§ 4.9.2

Благајник може бити смењен од стране Скупштине или Управног одбора у случају финансијске проневере или кршења Статута удружења. 


§ 4.9.3

Благајник може поднети оставку приликом које мора поднети уредан извештај о рачуноводству.

У случају оставке мандат благајника преузима заменик благајника до првог састанка Управног одбора где се именује нови Благајник и Заменик благајника од стране Управног одбора. 


§ 4.9.4

Благајник Удружења

 • Присуствује седницама Скупштине и Управног одбора.
 • Води евиденцију о уплатама чланарина и других видова прихода и расхода удружења.
 • Врши уплате и исплате на рачун удружења а у складу са одлукама Управног одбора.
 • Даје на увид стање седници Управног одбора.
 • Чува и поштује рачуноводство и књиговодство удружења у складу са норвешким законом и етичким нормама.
 • Израђује финансијски обрачун у складу са норвешким стандардима и у дефинисаним роковима
 • Полугодишњи до 15. јула текуће године
 • Годишњи до 30. јануара следеће године
 • Прати реализацију годишњег буџета удружења и извештава Скупштину и Управни одбор удружења.
 • Врши друге послове у складу са Статутом удружења и одлукама Скупштине и Управног одбора удружења


§ 5. СРЕДСТВА УДРУЖЕЊА§ 5.1

Приходе потребне за рад, Удружење ће остваривати путем чланарине, донација, прихода са културно уметничких манифестација и спортских дешавања, конкурисањем за финансирање пројеката код државних органа или фондација те другим активностима предвиђени овим Статутом. 


§ 5.2

Висину чланарине одређује Скупштина Удружења. 


§ 5.3

Сву евентуалну зараду Удружење ће искључиво користити за пословање Удружења и хуманитарне сврхе за српски и норвешки народ.


§ 5.4

Одлуке о располагању финансијско материјалним средствима Удружења доноси Управни одбор а реализују Председник Удружења или благајник.


§ 5.5

Годишњи обрачун обухвата временски период од 01. јануара до 31. децембра текуће године.


§ 5.6

Завршни обрачун контролише трочлана Надзорна комисија Удружења коју на годишњем састанку бира Скупштина из редова чланова Удружења. Након прегледа и одобрења Надзорне комисије, завршни годишњи обрачун потписују председник и благајник Удружења.


§ 5.7

Завршни обрачун и буџет за следећу годину се шаље свим члановима Удружења на увид. § 6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА УДРУЖЕЊА§ 6.1

С циљем остваривања појединих активности Удружења а у складу са чланом 1.2 овог Статута по потреби се формирају одељења. Координатора одељења бира и разрешава Управни одбор из редова чланова удружења.


§ 6.2

Координатори одељења су директно подређени Управном одбору.  


§ 6.3

Одељења се могу организовати у оквиру секција. Секције су дужне да међусобно сарађују по питањима од заједничког интереса водећи рачуна да својим ставовима не нанесу штету другим секцијама. Свака секција може непосредно износити своја мишљења и давати иницијативе и предлоге.§ 7. ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА§ 7.1

Удружење престаје са радом у следећим случајевима:

 • Ако не остварује циљеве ради којих је основано.
 • Када Скупштина Удружења донесе такву одлуку двотрећинском већином чланова удружења на предлог Управног одбора Удружења

§ 7.2

У случају гашења Удружења сва покретна и непокретна имовина Удружења припашће парохији Српске Православне Цркве Св. Василије Острошки, Осло, Краљевина Норвешка.§ 8. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ§ 8.1

Удружење је основано 27. новембра 2010. године када је овај Статут усвојен на Оснивачкој скупштини.

Измене првог Статута су усвојене 02. фебруара и 09. марта 2019. године у Клофта. 

Тачка § 3.2 измењена одлуком 4. редовне Годишње Скупштине СУ Милош Обилић дана 05. марта 2023 у садашњу форму.   


§ 8.2

Све промене Статута се одобравају од стране Скупштине а на предлог Управног одбора или чланова Удружења.


§ 8.3

Члан удружења подноси свој предлог измене или допуне Статута Управном одбору који већином гласова одобрава или одбацује предлог.

Одобрени предлог за измену и допуну Статута ће се разматрати на следећој редовној Скупштини Удружења.


§ 8.4

Скупштина Удружења о предлогу за измену и допуну Статута одлучује двотрећинском већином гласова присутних чланова.


§ 8.5

Удружење може имати и друге опште акте о чему одлучује и доноси Скупштина удружења на исти начин на који се доноси и мења Статут удружења.


§ 8.6

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине Удружења.

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут усвојен на Оснивачкој Скупштини са изменама из фебруара и марта 2019. године. 
 • Статут изгласан од стране Скупштине СУ Милош Обилић - 20. март 2021 E-post: milosobilic@milosobilic.no
 Org. nr:     996 314 510 
 Kontonr.    1503 20 22569    
© 2020 Srpsko Udruženje Miloš Obilić                                                                                    
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis! Denne nettsiden ble laget med Webnode. Lag din egen nettside gratis i dag! Kom i gang