STATUT

§ 1. OPŠTE ODREDBE§ 1.1

Naziv: Srpsko Udruženje Miloš Obilić

Naziv udruženja na norveškom: Serbisk Forening Milos Obilic.


§ 1.2

Srpsko Udruženje Miloš Obilić je dobrovoljna, neprofitabilna, nepolitička i nezavisna organizacija osnovana od Srba koji žive u oblasti Romerike u Kraljevini Norveškoj.

Cilj Udruženja je negovanje srpske tradicije i kulture, očuvanje jezika i identiteta Srba u Norveškoj kao i razvijanje prijateljstva i međusobne saradnje norveškog i srpskog naroda.


§ 1.3

Sedište Udruženja je u Jessheimu. Sedište Udruženja se može menjati odlukom Skupštine udruženja dvotrećinskom većinom prisutnih članova skupštine.

Udruženje će svoju delatnost ostvarivati na teritoriji Kraljevine Norveške i na područjima međunarodne zajednice gde se ukaže prilika za ispunjavanje osnovnih ciljeva udruženja.

Rad udruženja je javan. Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti neposredno ili putem javnih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost. 


§ 1.4

Udruženje ima pečat okruglog oblika sa grbom udruženja u sredini. Oko grba je u krug ispisan srpski naziv udruženja ćiriličnim pismom i norveški naziv udruženja latiničnim pismom.

Udruženje ima svoj tekući račun.§ 2. CILJEVI I ZADACI UDRUŽENJA§ 2.1

Glavni ciljevi i zadatci udruženja su:

 • Očuvanje i nega srpske tradicije i kulture
 • Brza i lakša integracija u norveško društvo članova Udruženja
 • Upoznavanje Norveške kroz razne vidove kulturnih i sportskih manifestacija
 • Očuvanje srpskog jezika i identiteta te borba za prava i ugled Srba u Kraljevini Norveškoj a i u celini
 • Razvijanje prijateljstva i međusobne saradnje norveškog i srpskog naroda


§ 2.2

Svoje aktivnosti Udruženje sprovodi samostalno ili u saradnji sa drugim udruženjima ili organizacijama u okviru svojih ciljeva i u skladu sa Zakonom. § 3. ČLANSTVO U UDRUŽENJU§ 3.1

Član Udruženja može biti svako fizičko lice koje prihvata ovaj Statut i plaća članarinu. Članstvo u Udruženju je dobrovoljno i gasi se smrću člana, njegovim istupanjem ili isključenjem iz Udruženja.

Maloletno lice sa navršenih 14 godina može se učlaniti u Udruženje uz pismenu saglasnost njegovog zakonskog zastupnika.

Član Udruženja koji svojim postupcima i ponašanjem teško povredi interese i ugled Udruženja može biti odlukom Upravnog odbora isključen iz Udruženja.

Odluka o isključenju mora biti obrazložena.

Isključeni član može uložiti žalbu Upravnom Odboru Udruženja u roku od 14 dana od donošenja Odluke o isključenju. Nakon podnošenja žalbe Upravni Odbor saziva vanrednu Skupštinu Udruženja u roku od 30 dana, koja donosi konačnu odluku.


§ 3.2

Dužnost člana Udruženja je da se pridržava odredaba ovog Statuta i da redovno plaća članarinu.

Član Udruženja ima pravo da učestvuje u svim akcijama Udruženja te da aktivno radi na ostvarivanju ciljeva Udruženja.

Svaki punoletni član Udruženja ima pravo da se kandiduje, bira i da bude biran u sve organe Udruženja ako je uredno plaćao članarinu najmanje 6 meseci.


§ 3.3

Počasni član Udruženja može postati svaka osoba koja svojim radom i ponašanjem stekne naročite zasluge za ugled i prosperitet Udruženja.

Odluku o počasnom članstvu donosi Skupština Udruženja na predlog Upravnog odbora.


§ 3.4

Udruženje je kroz Upravni odbor obavezno uredno voditi evidenciju svojih članova i druge bazične evidencije a u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.§ 4. ORGANI UDRUŽENJA§ 4.1

Udruženjem upravljaju redovni članovi, neposredno ili preko svojih izabranih predstavnika u organima Udruženja, na način određen ovim Statutom. 


§ 4.2

Organi Udruženja su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Predsednik Udruženja

§ 4.3

U slučaju isteka mandata organa Udruženja, a nisu izabrani novi organi, ranije izabrani organi vrše dužnost do preuzimanja dužnosti od strane novoizabranih organa.


§ 4.4

Svi organi Udruženja se po pravilu biraju tajnim glasanjem. Skupština može odlučiti o primeni javnog glasanja za organe Udruženja.


§ 4.5. - SKUPŠTINA UDRUŽENJA


§ 4.5.1

Skupština Udruženja je najviši organ Udruženja i sačinjavaju je svi punoletni članovi Udruženja. 


§ 4.5.2

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje.

Skupština se saziva pisanim pozivom koji sadrži Dnevni red Skupštine i koji se dostavlja svim članovima Udruženja najkasnije mesec dana pre zasedanja Skupštine.

Član udruženja može dati predlog za dopunu dnevnog reda Skupštine, pismenim putem sa obrazloženjem, najkasnije 14 dana pre održavanja Skupštine. 


§ 4.5.3

O radu sednice Skupštine vodi se zapisnik koji potpisuju Predsednik udruženja i zapisničar. Zapisnik se dostavlja svim članovima Udruženja najkasnije 14 dana nakon završetka Skupštine. Eventualne primedbe na zapisnik se moraju dostaviti pismenim putem u roku od 14 dana od slanja izveštaja i o njima se odlučuje u skladu sa Statum. 


§ 4.5.4

Redovna Skupština se saziva najkasnije mesec dana pre isteka mandata Upravnog Odbora.


§ 4.5.5

Izborna redovna sednica Skupštine se saziva svake dve godine.


§ 4.5.6

Vanredna sednica Skupštine uz obrazloženi predlog može se sazvati na inicijativu:

 • Predsednika Udruženja.
 • Minimalno polovine članova Upravnog odbora.
 • Pismenu inicijativu najmanje jedne trećine članstva.

§ 4.5.7

Zadatci Skupštine Udruženja su:

 • Usvajanje smernica za rad Udruženja
 • Donosi i usvaja Statut, kao i odluke o izmenama i dopunama Statuta Udruženja
 • Usvajanje visine članarine Udruženja
 • Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora i izveštaja o finansijskom poslovanju Udruženja
 • Bira i razrešava dužnosti Predsednika, Potpredsednika i članovе Upravnog odbora Udruženja na redovnoj izbornoj sednici i vanrednim sednicama predviđenim Statutom
 • Bira privremenu tročlanu Nadzornu komisiju koja ima za zadatak kontrolu godišnjeg obračuna i budžeta Udruženja
 • Usvaja budžet i završni obračun Udruženja
 • Rešavanje žalbi članova Udruženja
 • Imenuje počasne članove Udruženja
 • Vrši druge poslove u skladu sa Statutom Udruženja

§ 4.5.8

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova osim u slučajevima kada je Statutom ili Zakonom drugačije određeno.

Članovi Skupštine na sednicama odlučuju javno dizanjem ruku osim u slučajevima gde je Statutom ili Zakonom predviđeno da se glasanje obavlja tajno. 


§ 4.5.9

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta neophodna je dvotrećinska većina prisutnih članova.


§ 4.5.10

Za vršenje određenih poslova, Skupština može obrazovati komisije. Odlukom o obrazovanju komisije utvrđuje se njen delokrug i sastav.  


§ 4.5.11

Akte koje donosi Skupština potpisuje Predsednik Udruženja.


§ 4.6 - UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA


§ 4.6.1

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja.


§ 4.6.2

Upravni odbor Udruženja broji od 6 do 10 članova i bira se sa mandatom na 2 godine. Broj članova Upravnog odbora je uvek paran uključujući stalne članove Upravnog odbora. 


§ 4.6.3

Članove Upravnog odbora bira i razrešava Skupština na predlog članova Udruženja ili na predlog Upravnog odbora.

Isto lice može biti ponovo birano u Upravni odbor udruženja. 


§ 4.6.4

Članu Upravnog odbora mandat prestaje: smrću, ostavkom, razrešenjem ili prestankom članstva u Udruženju.

Ukoliko prevremeno prestane mandat više od polovine članova Upravnog odbora, usled smrti, ostavke, razrešenja ili prestanka članstva u Udruženju, najkasnije u roku od 30 danaobavezno se saziva vanredna sednica Skupštine.


§ 4.6.5

Skupština Udruženja može prevremeno u skladu sa Statutom razrešiti člana Upravnog odbora i na njegovo mesto izabrati drugo lice. Mandat novoizabranog člana Upravnog odbora traje koliko i mandat ostalih ranije izabranih članova. 


§ 4.6.6

Upravni odbor Udruženja sačinjavaju:

 • Predsednik
 • Potpredsednik
 • Blagajnik
 • Odbornici

§ 4.6.7

Predsednik Udruženja je i predsednik Upravnog odbora. U njegovom odsustvu zamenjuje ga potpredsednik.


§ 4.6.8

U skladu sa potrebama može se imenovati privremeni savetodavni član odbora.


§ 4.6.9

Svi članovi Upravnog odbora dužni su da potpišu Zavet Ćutanja i Kodeks Ponašanja Udruženja.


§ 4.6.10

Upravni odbor je odgovoran za svoj rad Skupštini Udruženja.

Članovi Upravog odbora su ujedno i članovi Skupštine Udruženja i ne mogu glasati o pitanjima koja se odnose na njih lično ili o pitanjima koje se odnose na člana njegove porodice.


§ 4.6.11

Članu Upravnog odbora mandat prestaje pre isteka vremena za koje je izabran ako podnese ostavku koju nije dužan obrazložiti ili ako ga opozove Skupština Udruženja zbog nepridržavanja Statuta i drugih opštih akata Udruženja kao i zbog neredovnog prisustvovanja radnim sastancima Upravnog odbora.


§ 4.6.12

U slučaju prevremene ostavke člana Upravnog odbora, Predsednik Upravnog odbora pismenim putem obaveštava članove Udruženja da mogu podneti predloge za nominaciju novog člana Upravnog odbora. 


§ 4.6.13

U slučaju ostavke, Upravni odbor bira među predloženim članovima Udruženja novog člana Upravnog odbora većinom glasova 


§ 4.6.14

Zadatak Upravnog odbora je da:

 • Rukovodi radom Udruženja između dve Skupštine Udruženja
 • Donosi odluke od značaja za rad Udruženja
 • Izvršava odluke, zaključke i preporuke Skupštine
 • Predlaže donošenje odluka Skupštini te iste sprovodi u delo
 • Planira i sprovodi aktivnosti za dobrobit Udruženja
 • Saziva redovnu ili vanrednu Skupštinu Udruženja
 • Predlaže donošenje, izmene i dopune Statuta
 • Po potrebi formira komisije ili radne grupe s ciljem izvršavanja određenih zadataka
 • Formira Odeljenja Udruženja a u sklopu Odeljenja radi lakšeg rada i organizovanosti obrazuje sekcije
 • Razmatra izveštaje i informacije odeljenja Udruženja
 • Bira i razrešava koordinatore odeljenja u skladu sa Statutom.
 • Odobrava stručnu obuku članovima Udruženja u skladu sa potrebama Udruženja za stručnim usavršavanjem.
 • Donosi odluku o prijemu u članstvo i prestanku članstva u Udruženju u skladu sa Statutom.
 • Utvrđuje predlog liste počasnih članova Udruženja
 • Odobrava oslobađanje plaćanja članarine udruženja ili pojedinih sekcija na period ne duži od 6 meseci koji se nakon ponovnog razmatranja može produžiti.
 • Odlučuje o načinu saradnje sa drugim organizacijama i udruženjima.
 • Uredno vodi finansije i rukovodi imovinom Udruženja.
 • Usvaja predlog za budžet i završni obračun koji se podnosi Skupštini.
 • Vrši druge poslove u skladu sa Statutom Udruženja i odlukama Skupštine Udruženja

§ 4.6.15

Upravni odbor radi na sastancima koje se održavaju po potrebi a koje saziva Predsednik Udruženja i predsedava sastanku.

Član Upravnog odbora ima pravo da na sastancima iznosi svoje mišljenje, daje predloge, pokreće inicijativu i aktivno učestvuje u diskusiji uz uvažavanje različitih stavova drugih članova.

Član Upravnog odbora je dužan da se na sastancima pridržava dnevnog reda sastanka, bez ometanja, a u skladu sa Kodeksom Ponašanja .


§ 4.6.16

Upravni odbor može punovažno raditi ako sastanku prisustvuje dve trećine njegovih članova.


§ 4.6.17

Upravni odbor može, kada to situacija nalaže, da odlučuje i na sastancima održanim uz korišćenje video i telefonskih poziva.


§ 4.6.18

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova. U slučaju istog broja glasova za i protiv donošenja odluke, odlučuje glas Predsednika Udruženja.


§ 4.6.19

Članovima Upravnog odbora Udruženja ne mogu se iz blagajne isplaćivati honorari.


§ 4.7 - PREDSEDNIK UDRUŽENJA/UPRAVNOG ODBORA


§ 4.7.1

Predsednik Udruženja se bira na Godišnjoj Skupštini Udruženja na mandat od dve godine, uz mogućnost reizbora na istu funkciju.

Predsednik Udruženja je predsednik Skupštine i predsednik Upravnog odbora Udruženja po funkciji. 


§ 4.7.2

Predsednik Udruženja može biti smenjen odlukom redovne ili vanredne sednice Skupštine a u slučaju postupanja protivno Statutu Udruženja. Odluka o smeni se donosi većinom prisutnih članova Skupštine.


§ 4.7.3

Kandidata za predsednika Udruženja može da predloži svaki punoletni član Udruženja. 


§ 4.7.4

Predsednik može u svako doba podneti ostavku bez daljnjeg obrazloženja.

U slučaju ostavke, predsednički mandat preuzima potpredsednik.

Mandat novoizabranog Predsednika traje do kraja mandata Predsednika koji je podneo ostavku.


§ 4.7.5

Predsednik kome je istekao mandat ili je podneo ostavku može da minimalno dva meseca obavlja savetodavne radnje radi lakšeg i bržeg stupanja novoizabranog predsednika na dužnost, ukoliko novoizabrani predsednik sam to zatraži.  


§ 4.7.6

Predsednik Udruženja

 • Predstavlja, vodi i zastupa Udruženje.
 • Odgovoran je za zakonitost rada Udruženja.
 • Potpisuje službena akta i dokumente Udruženja
 • Ima uvid i pristup bankovnom računu Udruženja
 • Vodi redovnu ili vanrednu Skupštinu Udruženja
 • Podnosi Skupštini godišnji izveštaj o radu Udruženja, koji obuhvata i njegov rad kao i rad Upravnog odbora.
 • Rukovodi radom Udruženja i usklađuje rad i aktivnosti Udruženja i Upravnog odbora Udruženja.
 • Realizuje i utvrđuje potpisom odluke o imenovanju i razrešavanju članova Upravnog odbora a u skladu sa Statutom ili predlogom Skupštine.
 • Saziva i vodi sastanke Upravnog odbora.
 • Utvrđuje predloge i odluke koje donosi Upravni odbor Udruženja.
 • Organizuje, usmerava i vrši koordinaciju saradnje organa i odeljenja u Udruženju.
 • Nadgleda sprovođenje odluka Skupštine i Upravnog odbora.
 • Ostvaruje saradnju sa drugim srodnim udruženjima.
 • Finansijski je nalogodavac za realizaciju finansijskog plana\utroška sredstava Udruženja a u skladu sa ovim Statutom.
 • Odobrava službena putovanja, u skladu sa odlukama Upravnog odbora.
 • Predsednik udruženja je dužan da informiše organe Udruženja o aktivnostima i delatnostima Udruženja i njegovom finansijskom poslovanju.
 • Predsednik može privremeno ili permanentno da delegira deo svojih zadataka na Potpredsednika Udruženja.
 • Vrši druge poslove u skladu sa Statutom Udruženja.

§ 4.8 - POTPREDSEDNIK UDRUŽENJA 


§ 4.8.1

Potpredsednik Udruženja se bira na godišnjoj Skupštini udruženja na mandat od dve godine. 


§4.8.2

Potpredsednik udruženja može biti smenjen odlukom redovne ili vanredne sednice Skupštine a u slučaju postupanja protivno Statutu udruženja.

Odluka o smeni se donosi većinom prisutnih članova Skupštine. 


§ 4.8.3

Potpredsednik može u svako doba podneti ostavku bez daljnjeg obrazloženja.


§ 4.8.4

U slučaju ostavke potpredsednički mandat preuzima član upravnog odbora kojeg imenuje Upravni odbor udruženja. 


§ 4.8.5

Mandat novoizabranog Potpredsednika traje do kraja mandata potpredsednika koji je dao ostavku. 


§ 4.8.6

Potpredsednik udruženja:

 • Sarađuje da predsednikom u ostvarivanju ciljeva Udruženja
 • Zamenjuje predsednika u slučaju njegovog odsustva
 • Ima uvid i pristup bankovnom računu Udruženja
 • Rukovodi i koordinira aktivnostima koje su mu određene od strane Skupštine i Upravnog odbora
 • Izvršava privremeno ili permanentno delegirane zadatke Predsednika udruženja
 • Vrši druge poslove u skladu sa Statutom udruženja i odlukama Skupštine i Upravnog odbora udruženja.

§ 4.9 - BLAGAJNIK UDRUŽENJA


§4.9.1

Blagajnik udruženja se imenuje od strane Upravnog odbora udruženja i ostaje na toj funkciji do opoziva ili do davanja ostavke. 


§ 4.9.2

Blagajnik može biti smenjen od strane Skupštine ili Upravnog odbora u slučaju finansijske pronevere ili kršenja Statuta udruženja. 


§ 4.9.3

Blagajnik može podneti ostavku prilikom koje mora podneti uredan izveštaj o računovodstvu.

U slučaju ostavke mandat blagajnika preuzima zamenik blagajnika do prvog sastanka Upravnog odbora gde se imenuje novi Blagajnik i Zamenik blagajnika od strane Upravnog odbora. 


§ 4.9.4

Blagajnik Udruženja

 • Prisustvuje sednicama Skupštine i Upravnog odbora.
 • Vodi evidenciju o uplatama članarina i drugih vidova prihoda i rashoda udruženja.
 • Vrši uplate i isplate na račun udruženja a u skladu sa odlukama Upravnog odbora.
 • Daje na uvid stanje sednici Upravnog odbora.
 • Čuva i poštuje računovodstvo i knjigovodstvo udruženja u skladu sa norveškim zakonom i etičkim normama.
 • Izrađuje finansijski obračun u skladu sa norveškim standardima i u definisanim rokovima       Polugodišnji do 15. jula tekuće godine. Godišnji do 30. januara sledeće godine.
 • Prati realizaciju godišnjeg budžeta udruženja i izveštava Skupštinu i Upravni odbor udruženja.
 • Vrši druge poslove u skladu sa Statutom udruženja i odlukama Skupštine i Upravnog odbora udruženja


§ 5. SREDSTVA UDRUŽENJA§ 5.1

Prihode potrebne za rad, Udruženje će ostvarivati putem članarine, donacija, prihoda sa kulturno umetničkih manifestacija i sportskih dešavanja, konkurisanjem za finansiranje projekata kod državnih organa ili fondacija te drugim aktivnostima predviđeni ovim Statutom. 


§ 5.2

Visinu članarine određuje Skupština Udruženja. 


§ 5.3

Svu eventualnu zaradu Udruženje će isključivo koristiti za poslovanje Udruženja i humanitarne svrhe za srpski i norveški narod.


§ 5.4

Odluke o raspolaganju finansijsko materijalnim sredstvima Udruženja donosi Upravni odbor а realizuju Predsednik Udruženja ili blagajnik.


§ 5.5

Godišnji obračun obuhvata vremenski period od 01. januara do 31. decembra tekuće godine.


§ 5.6

Završni obračun kontroliše tročlana Nadzorna komisija Udruženja koju na godišnjem sastanku bira Skupština iz redova članova Udruženja. Nakon pregleda i odobrenja Nadzorne komisije, završni godišnji obračun potpisuju predsednik i blagajnik Udruženja.


§ 5.7

Završni obračun i budžet za sledeću godinu se šalje svim članovima Udruženja na uvid. § 6. ORGANIZACIONA STRUKTURA UDRUŽENJA§ 6.1

S ciljem ostvarivanja pojedinih aktivnosti Udruženja a u skladu sa članom 1.2 ovog Statuta po potrebi se formiraju odeljenja. Koordinatora odeljenja bira i razrešava Upravni odbor iz redova članova udruženja.


§6.2

Koordinatori odeljenja su direktno podređeni Upravnom odboru. 


§ 6.3

Odeljenja se mogu organizovati u okviru sekcija. Sekcije su dužne da međusobno sarađuju po pitanjima od zajedničkog interesa vodeći računa da svojim stavovima ne nanesu štetu drugim sekcijama. Svaka sekcija može neposredno iznositi svoja mišljenja i davati inicijative i predloge.§ 7. PRESTANAK RADA UDRUŽENJA§ 7.1

Udruženje prestaje sa radom u sledećim slučajevima:

 • Ako ne ostvaruje ciljeve radi kojih je osnovano.
 • Kada Skupština Udruženja donese takvu odluku dvotrećinskom većinom članova udruženja na predlog Upravnog odbora Udruženja

§ 7.2

U slučaju gašenja Udruženja sva pokretna i nepokretna imovina Udruženja pripašće parohiji Srpske Pravoslavne Crkve Sv. Vasilije Ostroški, Oslo, Kraljevina Norveška.§ 8. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE§ 8.1

Udruženje je osnovano 27. novembra 2010. godine kada je ovaj Statut usvojen na Osnivačkoj skupštini.

Izmene prvog Statuta su usvojene 02. februara i 09. marta 2019. godine u Kløfta. 

Tačka § 3.2 izmenjena odlukom 4. redovne Godišnje Skupštine SU Miloš Obilić dana 05. marta 2023 u sadašnju formu. 


§ 8.2

Sve promene Statuta se odobravaju od strane Skupštine a na predlog Upravnog odbora ili članova Udruženja.


§ 8.3

Član udruženja podnosi svoj predlog izmene ili dopune Statuta Upravnom odboru koji većinom glasova odobrava ili odbacuje predlog.

Odobreni predlog za izmenu i dopunu Statuta će se razmatrati na sledećoj redovnoj Skupštini Udruženja.


§ 8.4

Skupština Udruženja o predlogu za izmenu i dopunu Statuta odlučuje dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova.


§ 8.5

Udruženje može imati i druge opšte akte o čemu odlučuje i donosi Skupština udruženja na isti način na koji se donosi i menja Statut udruženja.


§ 8.6

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja od strane Skupštine Udruženja.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut usvojen na Osnivačkoj Skupštini sa izmenama iz februara i marta 2019. godine. 
  • Statut izglasan od strane Skupštine SU Miloš Obilić -  20. mart 2021.
 E-post: milosobilic@milosobilic.no
 Org. nr:     996 314 510 
 Kontonr.    1503 20 22569    
© 2020 Srpsko Udruženje Miloš Obilić                                                                                    
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis! Denne nettsiden ble laget med Webnode. Lag din egen nettside gratis i dag! Kom i gang