STATUTT
§ 1. GENERELLE VEDTEKTER


§ 1.1

Opprinnelig navn: Srpsko Udruženje Miloš Obilić

Navnet på norsk: Serbisk Forening Milos Obilic


§ 1.2

Serbisk Forening «Miloš Obilić» er en frivillig, ideell, upolitisk og uavhengig organisasjon stiftet av serbere som bor i Romerike, Norge. Formålet til Foreningen er dyrking av serbisk tradisjon og kultur, bevaring av det serbiske språket samt utvikling av vennskap og samarbeid mellom det norske og serbiske folket.


§ 1.3

Foreningens sete er i Jessheim. Foreningens sete kan endres ved en avgjørelse fra foreningens forsamlingen med to tredjedels flertall av de tilstedeværende medlemmene av Forsamlingen.

Foreningen vil utføre sine plikter i Kongeriket Norge og i de områdene av det internasjonale samfunnet der muligheten oppstår for å oppfylle foreningens grunnleggende mål.

Foreningens arbeid er offentlig. Styret tar seg av regelmessig informasjon til medlemmer og publikum direkte eller gjennom offentlige publiseringer dvs. pressemeldinger.


§ 1.4

Foreningens stempel er rund med foreningens logo i midten. Rundt foreningens logo er det, med kyrilliske bokstaver, skrevet foreningens navn på serbisk og foreningens navn skrevet på norsk med de latinske bokstavene.

Foreningen har sin bankkonto.§ 2. FORENINGENS MÅL OG OPPGAVER


§ 2.1

Foreningens hovedmål og oppgaver er:

 • Bevaring og videreføring av serbisk tradisjon og kultur
 • Raskere og enklere integrering i det norske samfunnet for medlemmer av foreningen
 • Bli kjent med Norge gjennom ulike typer kultur- og sportsbegivenheter
 • Bevaring av det serbiske språket og identiteten og kampen for serbernes rettigheter og omdømme i Kongeriket Norge og i sin helhet
 • Å utvikle vennskap og gjensidig samarbeid mellom det norske og serbiske folket

§ 2.2

Foreningen utfører sine aktiviteter selvstendig eller i samarbeid med andre foreninger eller organisasjoner innenfor sine mål og i samsvar med den norske loven.§ 3. MEDLEMSKAP I FORENINGEN


§ 3.1

Enhver fysisk person som godtar dette Statuttet og betaler medlemsavgiften kan være en fullverdig medlem av foreningen. Medlemskap i foreningen er frivillig og avsluttes ved medlemmets dødsfall, dens avgang eller bortvisning fra foreningen.

En mindreårig over 14 år kan slutte seg til foreningen med skriftlig samtykke fra hans/hennes verge/representant.

Et medlem av foreningen som alvorlig skader interessene og omdømmet til foreningen ved sine handlinger og oppførsel, kan bortvises fra foreningen ved en beslutning av styret.

Beslutningen om å ekskludere må begrunnes.

Det utviste medlemmet kan klage/anke til styret i foreningen innen 14 dager etter avgjørelsen om utvisning. Etter å ha sendt inn anken innkaller styret en ekstraordinær forsamling i foreningen innen 30 dager, som tar den endelige beslutningen.


§ 3.2

Hvert voksent medlem (18 år og eldre) av foreningen har stemmerett og kan bli utvalgt til alle foreningens organer under forutsetning at han eller hun har betalt medlemskontingent i minst 6 måneder.

Plikten til et medlem av foreningen er å overholde bestemmelsene i dette Statutten og til å betale medlemskontingenten regelmessig.

Et medlem av foreningen har rett til å ta del i foreningens handlinger og til å arbeide aktivt for å oppnå foreningens mål. 


§ 3.3

Et æresmedlem i foreningen kan være enhver person som gjennom sitt arbeid og sin oppførsel oppnår spesielle fordeler for foreningens omdømme og velstand.

Beslutningen om æresmedlemskap fattes av foreningens forsamling på forslag fra styret.


§ 3.4

Foreningen er gjennom styret forpliktet til å føre forsvarlig og ansvarlig oversikt over sine medlemmer og andre grunnleggende poster i samsvar med loven om beskyttelse av personopplysninger samt taushetsplikt.§ 4. FORENINGENS ORGANER 


§ 4.1

Foreningen ledes av ordinære medlemmer, direkte eller gjennom deres valgte representanter i foreningens organer, på måten som er bestemt i dette Statutten.


§ 4.2

Foreningens organer er:

 • Forsamlingen
 • Styret
 • Foreningens Styreleder

§ 4.3

Ved utløpt mandat til foreningens organer, og ingen nye organer er valgt, skal de tidligere valgte organene utføre sine oppgaver og plikter til de nyvalgte organene tiltrer.


§ 4.4

I utgangspunktet blir alle organer i foreningen valgt ved hemmelig avstemning. Forsamlingen kan ta stilling til anvendelse av offentlig stemmegivning for foreningens organer.§ 4.5 FORENINGENS FORSAMLING


§ 4.5.1

Foreningens forsamling er foreningens høyeste organ og består av alle de voksne medlemmene av foreningen.


§ 4.5.2

Forsamlingen møtes regelmessig en gang i året.

Forsamlingen innkalles ved en skriftlig invitasjon som inneholder forsamlingens dagsorden og som leveres til alle medlemmene i foreningen senest en måned før forsamlingen.

Et medlem av foreningen kan fremsette et forslag om å endre dagsorden for forsamlingen, skriftlig med en forklaring, senest 14 dager før forsamlingen.


§ 4.5.3

Det føres referater over forsamlings sesjonen, som undertegnes av foreningens styreleder og referent. Referatet leveres til alle medlemmene i foreningen senest 14 dager etter Forsamlingen. Eventuelle innvendinger/bemerkninger mot referatet må sendes skriftlig innen 14 dager etter at rapporten er sendt og avgjøres i samsvar med Statutten.


§ 4.5.4

Den ordinære Forsamlingen innkalles senest en måned før Styrets mandat utløper.


§ 4.5.5

Ordinær valgmøte i Forsamlingen innkalles annet hvert år. (Hvert 2.år)


§ 4.5.6

En ekstraordinær Forsamlings møte med et begrunnet forslag kan innkalles på initiativ fra:

 • Foreningens president.
 • Minst halvparten av medlemmene i styret.
 • Skriftlig initiativ fra minst en tredjedel av medlemskapet.

§ 4.5.7

Foreningens forsamlings oppgaver er:

 • Vedtakelse av retningslinjer for foreningens arbeid
 • Vedtakelse og innvielse av Statutten, samt beslutninger om endringer i Statutten
 • Vedtakelse av medlemsavgiften til foreningen
 • Vedtakelse av rapport om styrets arbeid og rapporten om foreningens økonomiske virksomhet
 • Velger og avskjediger Styrelederen, Nestlederen og medlemmene i foreningens Styre på den ordinære valgsesjonen og ekstraordinære sesjoner som er gitt i Statutten.
 • Velger et midlertidig tre-medlem representantskap som har til oppgave å kontrollere foreningens årsregnskap og budsjett
 • Godkjenner foreningens budsjett og endelige regnskap
 • Å løse klager fra foreningens medlemmer
 • Utnevner æresmedlemmer til foreningen
 • Utfører andre oppgaver i samsvar med Statuttens vedtekter

§ 4.5.8

Forsamlingen fatter avgjørelser ved flertall av de tilstedeværende medlemmene, bortsett fra i tilfeller når annet er bestemt i Statutten eller Norsk Lov.

Medlemmene av forsamlingen bestemmer på offentlige ved håndheving, bortsett fra i tilfeller der Statutt eller Lov foreskriver at avstemning foregår ved hemmelig avstemning.


§ 4.5.9

Det kreves to tredjedels flertall av medlemmene som er tilstedeværende for å avgjøre endringer i Statutten.


§ 4.5.10

For å utføre visse oppgaver kan forsamlingen danne kommisjoner. Beslutningen om kommisjonens dannelse bestemmer dens handlingsrom. 


§ 4.5.11

Handlinger vedtatt av Forsamlingen undertegnes av foreningens Styreleder.§ 4.6 FORENINGENS STYRE


§ 4.6.1

Styret er foreningens utøvende organ.


§ 4.6.2

Styret i foreningen har fra 6 til 10 medlemmer og velges for en periode på to år. Antall medlemmer i styret er alltid partall, inkludert de faste medlemmene i styret.


§ 4.6.3

Styrets medlemmer velges og avskjediges av forsamlingen på forslag/initiativ fra medlemmene i foreningen eller på forslag fra styret.

Samme person kan gjenvelges i styret i foreningen.


§ 4.6.4

Styrets mandat slutter ved: død, avgang, oppsigelse eller avslutning av medlemskap i foreningen.

Hvis mandatet til mer enn halvparten av medlemmene i styret slutter for tidlig på grunn av død, avskjed, oppsigelse eller avslutning av medlemskapet i foreningen, må en ekstraordinær Forsamlingen innkalles innen 30 dager.


§ 4.6.5

Foreningens Forsamling kan, i samsvar med Statutten, avskjedige et medlem av Styret og velge en annen person istedenfor. Mandatet til det nyvalgte styremedlemmet varer så lenge mandatet til andre tidligere valgte medlemmet varer.


§ 4.6.6

Styret i foreningen består av:

 • Styreleder
 • Nestleder
 • Styremedlemmer
 • Kasserer

§ 4.6.7

Foreningens Styreleder er også leder for Styret. Ved fravær erstattes Styrelederen av Nestlederen. 


§ 4.6.8

Om nødvendig kan et midlertidig medlem av styret utnevnes.


§ 4.6.9

Alle styremedlemmer må undertegne foreningens taushetsplikt og adferds kodeks. 


§ 4.6.10

Styret er ansvarlig for arbeid overfor foreningens Forsamling.

Styrets medlemmer er også medlemmer av foreningens Forsamling og kan ikke stemme om saker knyttet til dem personlig eller om spørsmål knyttet til deres familiemedlemmer.


§ 4.6.11

Mandatperioden til en medlem av styret slutter før utløpet av den perioden han ble valgt for, hvis han/hun trekker seg, noe han/hun ikke er forpliktet til å forklare, eller hvis forsamlingen tilbakekaller ham/henne på grunn av manglende overholdelse Statutten og andre generelle foreningens regler. 


§ 4.6.12

I tilfelle tidlig fratredelse av et medlem av styret, underretter styrets leder skriftlig alle medlemmene i foreningen om at de kan komme med forslag til utnevnelse av et nytt styremedlem.


§ 4.6.13

Ved fratredelse, velger Styret et nytt styremedlem blant de foreslåtte medlemmene av foreningen, med flertall av stemmene.


§ 4.6.14

Styrets oppgave er å:

 • Administrere foreningens arbeid mellom to foreningens Forsamlinger
 • Tar avgjørelser som er relevante for foreningens arbeid
 • Utfører avgjørelser, konklusjoner og anbefalinger fra Forsamlingen
 • Foreslår beslutningstaking for Forsamlingen og gjennomfører dem
 • Planlegger og gjennomfører aktiviteter til fordel for foreningen
 • Innkaller den vanlige eller ekstraordinære Forsamlingen i foreningen
 • Foreslår vedtakelse og endringer i Statutten
 • Danner kommisjoner eller arbeidsgrupper for å utføre visse oppgaver
 • Danner avdelingene i foreningen og danner seksjoner i avdelingen for enklere arbeid og organisering
 • Vurderer rapporter og informasjon fra foreningens avdelinger
 • Velger og avskjediger avdelingskoordinatorer i samsvar med Statutten.
 • Godkjenner faglig utvikling for medlemmene i foreningen i samsvar med behovene til foreningen for profesjonell utvikling.
 • Tar beslutninger om opptak til medlemskap og avslutning av medlemskap i foreningen i samsvar med Statutten.
 • Bestemmer forslaget til listen over æresmedlemmer i foreningen
 • Innvilger fritak fra betaling av medlemsavgift til foreninger eller individuelle seksjoner i en periode som ikke overstiger 6 måneder, som kan forlenges etter ny vurdering.
 • Bestemmer hvordan samarbeidet med andre organisasjoner og foreninger skal være.
 • Styrer regelmessig foreningenes økonomi og eiendeler.
 • Godkjenner budsjettforslaget og den endelige rapporten som skal oversendes Forsamlingen.
 • Utfører andre oppgaver i samsvar med Statutt og vedtakene fra foreningens Forsamling.

§ 4.6.15

Styret arrangerer møter som avholdes etter behov, innkallingen sendes av foreningens Styreleder som også leder møtet.

Et medlem av Styret har rett til å gi uttrykk for sin mening på møter, komme med forslag, sette i gang og delta aktivt i diskusjoner ved å ta hensyn til andre medlemmers ulike synspunkter.

Et medlem av styret er forpliktet til å følge dagsorden for møtet uten innblanding og i samsvar med retningslinjer. 


§ 4.6.16

Styret kan fungere i sin helhet hvis to tredjedeler av medlemmene er til stede på møtet.


§ 4.6.17

Styret kan, når situasjonen krever det, bestemme via digitale møter, video- og telefonsamtaler.  


§ 4.6.18

Styret tar avgjørelser ved flertall av de tilstedeværende medlemmene. Ved like mange stemmer for og mot avgjørelsen, bestemmer foreningens Styreleder. 


§ 4.6.19

Medlemmer av foreningens styre kan ikke få betalt honorar fra foreningens konto. § 4.7 - FORENINGENS STYRELEDER


§ 4.7.1

Foreningens styreleder velges på foreningens årsmøte for en periode på to år, med mulighet for gjenvalg til samme stilling.

Foreningens styreleder er forsamlingens leder og leder for styret i foreningen.


§ 4.7.2

Foreningens styreleder kan avskjediges ved avgjørelse fra forsamlingens vanlige eller ekstraordinære forsamling i tilfelle han handler i strid med foreningens Statutt. Avgjørelsen om avskjedigelse tas med flertall av de tilstedeværende medlemmene av forsamlingen.


§ 4.7.3

Kandidaten til foreningens styreleder kan nomineres av ethvert myndig medlem av foreningen.


§ 4.7.4

Styreleder kan trekke seg når som helst uten nærmere forklaring.

I tilfelle avgang overtas styreleders rolle av Nestleder.

Mandatperioden til den nyvalgte Styreleder varer til slutten av mandatperioden til Styrelederen som har trukket seg.


§ 4.7.5

Dersom mandatperiode til Styrelederen har utløpt, eller Styrelederen har trukket seg, kan Styrelederen utføre rådgivende aktiviteter i minst to måneder til for å gjøre det lettere og raskere for den nyvalgte Styrelederen å tiltre, hvis den nyvalgte Styrelederen ber om det.


§ 4.7.6

Foreningens styreleder:

 • Representerer og leder foreningen.
 • Er ansvarlig for lovligheten i foreningens arbeid.
 • Undertegner offisielle akta og dokumenter fra foreningen.
 • Har tilgang til og innsyn i foreningens bankkonto
 • Leder den vanlige eller ekstraordinære Forsamlingen i foreningen
 • Legger frem for Forsamlingen en årlig rapport om foreningens arbeid, som inkluderer Styrelederens arbeid samt Styrets arbeid.
 • Styrer foreningens arbeid og koordinerer arbeid og aktiviteter til foreningen og foreningens Styre.
 • Iverksetter og bestemmer ved signatur vedtaket om utnevnelse og avskjedigelse av styremedlemmer i samsvar med Statutt og/eller Forsamlingens forslag.
 • Organiserer og leder styremøter.
 • Etablerer forslag og beslutninger tatt av foreningens Styre.
 • Organiserer, leder og koordinerer samarbeidet mellom organer og avdelinger i foreningen.
 • Overvåker gjennomføringen av beslutninger fra forsamlingen og styret.
 • Etablerer samarbeid med andre relaterte foreninger.
 • Økonomisk er ansvarlig for gjennomføringen av økonomiplanen / utgiftene til foreningens midler i samsvar med foreningens Statutt.
 • Godkjenner forretningsreiser i samsvar med Styrets beslutninger.
 • Foreningens Styreleder er forpliktet til å informere foreningens organer om foreningens aktiviteter og aktiviteter og Styrelederens økonomiske virksomhet.
 • Styreleder kan midlertidig eller permanent delegere deler av oppgavene sine til nestleder i foreningen.
 • Utfører andre oppgaver i samsvar med Statutten.


§ 4.8 FORENINGENS NESTLEDER 


§ 4.8.1

Foreningens nestleder velges på den årlige forsamlingen for foreningen for en periode på to år.


§ 4.8.2

Foreningens Nestleder kan erstattes ved avgjørelsen fra den ordinære eller ekstraordinære forsamling, og i tilfelle han handler i strid med foreningens Statutt.

Avgjørelsen om avskjedigelse tas med flertall av de tilstedeværende medlemmene av Forsamlingen.


§ 4.8.3

Nestleder kan trekke seg når som helst uten nærmere forklaring.


§ 4.8.4

I tilfelle avgang overtas Nestleder mandatet av et medlem av Styret utnevnt av Styret i foreningen.


§ 4.8.5

Mandatperioden til den nyvalgte Nestleder skal vare til slutten av mandatperioden til den avgåtte Nestleder.


§ 4.8.6

Foreningens Nestleder:

 • Samarbeider med Styreleder for å oppnå foreningens mål
 • Erstatter Styreleder i tilfelle hans fravær
 • Har innsyn og tilgang til foreningens bankkonto
 • Styrer og koordinerer de aktivitetene som tildeles ham av Forsamlingen og Styret
 • Utfører midlertidig eller permanent delegerte oppgaver fra foreningens Styreleder
 • Utfører andre oppgaver i samsvar med Statutten og vedtakene fra Forsamlingen og Styret i foreningen.


§ 4.9 - FORENIGENS KASSERER


§ 4.9.1

Foreningens Kasserer utnevnes av foreningens Styre og forblir i den stillingen til den blir opphevet eller Kasserer trekker seg. 


§ 4.9.2

Ny kasserer kan bli valgt av forsamlingen eller styret i tilfelle økonomisk svindel eller brudd på foreningens Statutt.


§ 4.9.3

Kassereren kan trekke seg, ved trekking må kassereren levere en regnskapsrapport.

I tilfelle avskjed blir mandat til kasserer overtatt av assisterende kasserer frem til første Styre møte, der en ny Kasserer og assisterende kasserer utnevnes av Styret.


§ 4.9.4

Forenings kasserer:

 • Deltar på møter til Forsamlingen og Styret.
 • Holder oversikt over betaling av medlemsavgift og andre typer inntekter og utgifter til foreningen.
 • Utfører innbetalinger og uttak til foreningens konto i samsvar med Styrets beslutninger.
 • Presenterer økonomiske situasjonen for Styret.
 • Bevarer og respekterer foreningens regnskap og bokføring i samsvar med norsk lov og god regnskap skikks standarder.
 • Utarbeider regnskap i samsvar med norske standarder og innen definerte frister:
 • Halvårlig til 15. juli inneværende år
 • Årlig til 30. januar påfølgende år
 • Overvåker gjennomføringen av foreningens årlige budsjett og rapporterer til Forsamlingen og Styret i foreningen.
 • Utfører andre oppgaver i samsvar med Statutten og beslutningene fra Forsamlingen og Styret i foreningen


§ 5. FORENINGENS DRIFTSMIDLER


§ 5.1

Midler nødvendige for drift, skal foreningen anskaffe gjennom medlemskontingenter, donasjoner, inntekter fra kultur, kunst og sport tilstelninger, og ved å søke om finansiering fra staten og forskjellige fond og andre aktiviteter i henhold med denne Statutten.


§ 5.2

Medlemskontingenten bestemmes av Forsamlingen.


§ 5.3

All eventuell overskudd skal utelukkende brukes til foreningens drift og humanitære formål for det serbiske og norske folk.


§ 5.4

Vedtak om bruk av Foreningens finansielle og materielle midler vedtar Styre. Styrelederen og/eller Kasserer realiserer disse vedtakene og bestemmelser.


§ 5.5

Regnskapsåret omfatter tidsperioden fra 1. januar til 31. Desember


§ 5.6

Årsregnskap skal kontrolleres av tre medlems tilsynskommisjon, som velges av Foreningens medlemmer på års Forsamlingen. Etter kontroll og godkjenning av tilsynskommisjon underskrives årsregnskap av foreningens Styreleder og Kasserer.


§ 5.7

Årsregnskap og neste års budsjett sendes til alle foreningens medlemmer til ettersyn.§ 6. FORENINGENS ORGANISASJONSSTRUKTUR


§ 6.1

Med formålet om lettere gjennomføring av foreningens aktiviteter og i overensstemmelse med punkt §1.2 av denne Statutten opprettes det etter behov ulike foreningens avdelinger. Avdelingens koordinatorer velges og avskjediges Styret blant foreningens medlemmer.


§ 6.2

Avdelings koordinatorer er direkte underlagt Styret.


§ 6.3

Avdelinger kan organiseres med forskjellige seksjoner. Seksjoner er forpliktet til å samarbeide om felles interesse og passe på å ikke skade andre seksjoner med sine aktiviteter og meninger. Hver seksjon kan uavhengig komme med sine meninger, initiativer og forslag.§7. NEDLEGGELSE AV FORENINGEN


§ 7.1

Foreningen avslutter sin virksomhet i disse tilfellene:

 • Hvis Foreningen ikke når sine mål som den er grunnlagt for.
 • Når Foreningens Forsamling fatter nedleggelse med to tredjedels flertall av sine medlemmer og etter forslag fra Styret.

§7.2

I tilfelle Foreningens nedleggelse vil all formue og eiendeler bli overført til "Serbisk Kirkeforening Sveti Vasilije Ostroski", Oslo, Kongerike Norge.§ 8. OVERGANGS OG AVSLUTTENDE BESTEMELSER


§ 8.1

Foreningen er stiftet den 27.november 2010 da denne Statutten er vedtatt i Foreningens konstituerende Forsamling. Endringene av første statutten ble vedtatt 02. februar og 09. mars på Kløfta.


§ 8.2

Alle endringer av Statutten skal godkjennes av Foreningens Forsamling etter forslag fra Foreningens Styre eller medlemmer.


§ 8.3

Foreningens medlem retter sine forslag om endringer og tilføring i Statutten til Styre, som stemmer over forslaget og fremmer eller forkaster forslaget med flertalls avstemning.

Forslaget som blir godkjent, blir debattert om, ved neste Foreningens Forsamling.


§ 8.4

Foreningens Forsamling stemmer over forslag om endringer og tilføring i Statutten og bestemmer om forslaget med to tredjedels flertall av tilstedeværende medlemmer.


§8.5

Foreningen kan ha andre generelle akter som Forsamlingen vedtar på samme måte som de vedtar endringene i Statutten.


§ 8.6

Denne Statutten trer i kraft fra dagen den blir vedtatt av Foreningens Forsamling.

Ved ikrafttredelse av den nye Statutten, slutter den gamle Statutten, som er vedtatt på konstituerende forsamling februar/mars 2019, å være gyldig.

 E-post: milosobilic@milosobilic.no
 Org. nr:     996 314 510 
 Kontonr.    1503 20 22569    
© 2020 Srpsko Udruženje Miloš Obilić                                                                                    
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis! Denne nettsiden ble laget med Webnode. Lag din egen nettside gratis i dag! Kom i gang